V87:新英雄出场 大天使重做 野怪增强

[进入论坛] [已跟帖条]2010-6-8 9:33:29 作者:kircheis 编辑:kircheis


        新皮肤

        http://lol.uuu9.com/201006/352330.shtml


  PVP.大厅v1.12.23

  增加一条与PVP聊天服务器断开的警告讯息

  符文书最优化改动

  现在右键点击即可添加和移除符文

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...[13] 下一页

网页评论